ellipse Icon
polygon Icon
rectangle Icon
ellipse Icon
polygon Icon
rectangle Icon
ellipse Icon
polygon Icon
rectangle Icon
ellipse Icon
polygon Icon
ellipse Icon

Vize školy

Posláním Edisony je poskytovat základní vzdělávání cestou přirozeného a vědomého učení. U dětí se zaměřujeme především na rozvíjení schopnosti sebepoznání, objevování a posilování jejich talentů a silných stránek.

HODNOTY

Na žáky nahlížíme jako na zvídavé, aktivní a logicky myslící bytosti, které chtějí zkoumat a poznávat svět. Úkolem průvodců je podpořit žáky na této cestě, přinášet inspiraci a vytvářet bezpečný prostor pro partnerskou spolupráci. Stavíme proto na následujících hodnotách:

Důvěra

Máme důvěru v žáky, přistupujeme k nim jako k rovnocenným partnerům a vzájemně se obohacujeme.

Důvěra

Svoboda a odpovědnost

Vedeme žáky k uvědomění provázanosti mezi svobodou a odpovědností, postupně je učíme dělat svobodná rozhodnutí a nést následky.

foto 2.

Smysluplnost učení

Žáci poznávají svět v souvislostech. Vycházíme z jejich vnitřního zájmu a zprostředkovanou zkušeností rozvíjíme dovednosti potřebné pro život v moderní společnosti.

foto 3.

“Uvědomujeme si potřebu fungujícího trojúhelníku důvěry od průvodců k dětem, od dětí k průvodcům, od rodičů k průvodcům, od průvodců k rodičům a také od dětí k rodičům a od rodičů k dětem. Z toho vycházejí i principy naší školy.“

ZakladatelSlovo

Ing. Jan Sadil

Zakladatel školy

PRINCIPY

Nezbytným předpokladem fungování nastavené koncepce je soustavná péče o bezpečné klima školy, inspirativní prostředí a kulturu založenou na důvěře, respektu a vzájemné spolupráci. Proto v Edisoně uplatňujeme tyto principy:

Zapojení icon

Bezpečí

Bezpečí chápeme ve smyslu vztahů založených na respektu, důvěře a otevřené komunikaci. Učíme se otevřeně a ohleduplně vymezovat hranice, vyjadřovat své potřeby a naslouchat druhým. Důležitou součástí výuky je práce s emocemi a rozvoj sociálních dovedností. .

inspo icon

Inspirativní prostředí a vytváření příležitostí

Věříme, že bezpečné a inspirativní prostředí podněcuje touhu zkoumat a hledat. Ukazujeme svět v souvislostech a v situacích reálného života.

hra icon

Hra a pohyb

Umět si hrát považujeme za důležitou schopnost po celý život. Hra, podobně jako pohyb, vnáší do činností lehkost a radost, vede k rozvoji tvořivosti.

spolubyti icon

Spolubytí a spolupráce

Prostředí školy spoluutvářejí děti. Učí se pracovat v týmu a společně řešit konflikty a náročné situace.

opravdovy icon

Opravdový učitel

Naši průvodci jsou pedagogové, kteří na sobě neustále pracují a rozvíjejí se. Podporujeme individualitu a zároveň usilujeme o sdílení inspirace v rámci týmu. Proto věnujeme dostatek času společnému rozvoji a tzv. měkkým dovednostem: nenásilné komunikaci či práci se stresem. Opravdový učitel je správným průvodcem žáka na jeho cestě za vzděláním.

zapojeni icon

Zapojení rodičů

Partnerský přístup při spolupráci s rodiči vnímáme jako nezbytný předpoklad dobře fungující výchovy dětí.

rodiče o škole

Rodiče o škole

Jsme moc rádi, že našim dětem můžeme nabídnout školu, kde je vedou k sebevědomí a jistotě i k tomu, že vyjádřit své názory a pocity je úplně v pořádku. Sice se to v dnešní společnosti hodně posouvá, není to ovšem ještě na mnoha školách pravidlem. Velice si vážíme přirozeného způsobu komunikace jak s dětmi, tak s rodiči. Ukazovat dětem, že vše je řešitelné, je pro nás mnohem důležitější než cpát do nich mraky informací.

Rodič žáka třetího ročníku

Edisona umožňuje, aby mé děti získaly kompetence potřebné pro život, naučily se pracovat se vztahy k ostatním lidem i v rámci skupiny a měly znalosti o světě v širokých souvislostech. Jsem rád, že je jim to díky Edisoně dostupné.

Rodič žáka sedmého ročníku

Tuto školu bych přála zažít každému dítěti. Rozvíjení osobnosti, sebevědomí a znalosti získané nejen za lavicí. Tady neznají děti stres a průvodci (učitelé) jsou jim oporou. Děkujeme, že můžeme být součástí Edisony.

Rodič žáka osmého ročníku

Naše děti jsou v Edisoně v bezpečném a podnětném prostředí. Edisona má významný vliv nejen na naše děti, ale i na nás rodiče. Přispěla k našemu seberozvoji i k poznání nových přátel.

Rodič žáků sedmého ročníku

Edisona je naší dceři nejlepší pomocnou rukou, která ji doprovází na cestě ke hledání svého potenciálu. Servíruje jí nové znalosti a dovednosti v úměrně míře. Neměli jsme tedy na konci školního roku doma znechucenou ani přetíženou prvňačku, zato máme natěšenou budoucí druhačku, která se těší zpátky do školy.

Rodič žáka prvního trojročí

V prostředí školy se setkala i s úskalími a trápením. Ale s důvěrou a prakticky ihned jsme si vždy (rodina a vedení školy) dokázali problém pojmenovat. Velmi si vážím toho, jak profesionálně se vždy nastavilo řešení vzájemnou komunikací. Strkání hlavy do písku před věcmi, které potřebují řešení, tady nenajdete.

Rodič žáka prvního trojročí

polygon Icon
rectangle Icon

Základní škola Edisona

Bítovská 1122/5, Praha 4

Zobrazit na mapě