EDISONA

"K NÁM I RODIČE CHODÍ RÁDI." 

Chcete chodit rádi do školy? Zavolejte nám. Informace k zápisu do 1.ročníku ZŠ zveřejníme ZDE

Přestoupit k nám mohou všichni žáci z prvního stupně (2. - 5. třída): viz podmínky přijetí.

Více o koncepci školy zde.

Posláním Edisony je poskytovat základní vzdělání cestou přirozeného a vědomého učení. U dětí se zaměřujeme především na rozvíjení schopnosti sebepoznání, objevování a posilování svých talentů a silných stránek. Náš nosný předmět tvoří vlastní koncept EDIKA, který se přímo zaměřuje na podporu a rozvoj sebevyjádření, sebeuvědomění, poznávání světa a sebe sama, rozvíjení tvořivosti a komunikace na všech úrovních. EDIKA umožňuje vyjasňování, postupné strukturování "zevnitř" a konstruování vlastních konceptů, které jsou pak konfrontovány se zkušeností a koncepty druhých. Skrze EDIKU dochází k rozvoji vnitřních tendencí a směřování, probouzí se odvaha k experimentování, zkoušení, hledání a také nalézání, především toho vlastního, nikoliv pouze pasivně převzatého.

Vedeme žáky k rozvíjení pozitivního vztahu k sobě a vytváříme takové prostředí, kde se mohou autenticky vyjádřit, včetně projevení emocí. Učíme je uplatňovat svá práva a zároveň přijmout odpovědnost za své jednání a rozhodnutí. Vytváříme příležitosti, aby mohli zažívat úspěch a radost. Chybu vnímáme jako přirozenou součást poznávání světa a jako východisko pro další zkušenost. Velký prostor dostávají otázky o světě, vlastním prožívání štěstí, osobní vizi, místu jednotlivce ve skupině, společnosti. S tím souvisí i zvědomování žákova vztahu k okolnímu prostředí a environmentálním otázkám.

Nezbytným předpokladem fungování takto nastavené koncepce je soustavná péče o bezpečné klima školy a kulturu založenou na důvěře a respektu.

Aktuality z dění v Edisoně sledujte na facebooku ZDE.

Podporovatelem Edisony je nezisková organizace ViaCordata ops. Více o ní ZDE.