Koncepce

Unikátnost přístupu ke vzdělávání v Edisoně spočívá v tom, že v souladu se soudobými poznatky o vzdělávání (konektivismus, humanistická teorie vzdělávání, konstruktivismus) nezůstáváme vymezeni pouze jedním pedagogickým rámcem, ale vytváříme synergický efekt kombinací různých v praxi ověřených a vyzkoušených vzdělávacích přístupů.

Mezi tyto přístupy řadíme

  • konstruktivistická didaktika
  • učení zprostředkované zkušeností
  • badatelsky orientovaná výuka
  • přírodní pedagogika spojená s učením venku
  • připravené prostředí s podnětným smyslovým materiálem
  • Hejného matematika
  • projektová výuka a “velké” otevřené otázky
  • podpora přirozené autonomie žáků s postupným přebíráním odpovědnosti (formativní přístup)
  • vlastní učební plán a individuální přístup pro žáky mimořádně nadané a pro žáky se SVP

“Učíme zážitkem a aktivně. Probouzíme a podporujeme v dětech zvědavost a vedeme je k odpovědnosti za své učení. Vedeme je k sobě samým. Učí se komunikovat, pracovat v týmu, debatovat a řešit konflikty.”

Mgr. Denisa Sládečková (Tichavová)

Mgr. Denisa Sládečková (Tichavová)

Průvodkyně II. trojročí, výchovná poradkyně

Školní vzdělávací program

Naší vizí je, aby dítě i po opuštění školy chtělo dál poznávat svět, učit se a rozvíjet se v nikdy nekončící spirále poznání sama sebe i okolního světa.

Vzdělávací koncept EDIKA

Náš nosný předmět tvoří vlastní koncept EDIKA, který se přímo zaměřuje na podporu a rozvoj sebevyjádření, sebeuvědomění, poznávání světa a sebe sama, rozvíjení tvořivosti a komunikace na všech úrovních. Skrze EDIKU dochází k rozvoji vnitřního směřování, probouzí se odvaha k experimentování, zkoušení, hledání a také nalézání, především toho vlastního, nikoliv pouze pasivně převzatého.

Důvěra

Vnitřní motivace a seberozvoj

Vedeme žáky k rozvíjení pozitivního vztahu k sobě a vytváříme takové prostředí, kde se mohou autenticky vyjádřit, včetně projevení emocí. Chybu vnímáme jako přirozenou součást poznávání světa a jako východisko pro další zkušenost. Velký prostor dostávají otázky o světě, vlastním prožívání štěstí, osobní vizi, místu jednotlivce ve skupině, společnosti. S tím souvisí i zvědomování žákova vztahu k okolnímu prostředí a environmentálním otázkám.

foto 2.
rodiče o škole

Rodiče o škole

Jsme moc rádi, že našim dětem můžeme nabídnout školu, kde je vedou k sebevědomí a jistotě i k tomu, že vyjádřit své názory a pocity je úplně v pořádku. Sice se to v dnešní společnosti hodně posouvá, není to ovšem ještě na mnoha školách pravidlem. Velice si vážíme přirozeného způsobu komunikace jak s dětmi, tak s rodiči. Ukazovat dětem, že vše je řešitelné, je pro nás mnohem důležitější než cpát do nich mraky informací.

Rodič žáka třetího ročníku

Edisona umožňuje, aby mé děti získaly kompetence potřebné pro život, naučily se pracovat se vztahy k ostatním lidem i v rámci skupiny a měly znalosti o světě v širokých souvislostech. Jsem rád, že je jim to díky Edisoně dostupné.

Rodič žáka sedmého ročníku

Tuto školu bych přála zažít každému dítěti. Rozvíjení osobnosti, sebevědomí a znalosti získané nejen za lavicí. Tady neznají děti stres a průvodci (učitelé) jsou jim oporou. Děkujeme, že můžeme být součástí Edisony.

Rodič žáka osmého ročníku

Naše děti jsou v Edisoně v bezpečném a podnětném prostředí. Edisona má významný vliv nejen na naše děti, ale i na nás rodiče. Přispěla k našemu seberozvoji i k poznání nových přátel.

Rodič žáků sedmého ročníku

Edisona je naší dceři nejlepší pomocnou rukou, která ji doprovází na cestě ke hledání svého potenciálu. Servíruje jí nové znalosti a dovednosti v úměrně míře. Neměli jsme tedy na konci školního roku doma znechucenou ani přetíženou prvňačku, zato máme natěšenou budoucí druhačku, která se těší zpátky do školy.

Rodič žáka prvního trojročí

V prostředí školy se setkala i s úskalími a trápením. Ale s důvěrou a prakticky ihned jsme si vždy (rodina a vedení školy) dokázali problém pojmenovat. Velmi si vážím toho, jak profesionálně se vždy nastavilo řešení vzájemnou komunikací. Strkání hlavy do písku před věcmi, které potřebují řešení, tady nenajdete.

Rodič žáka prvního trojročí

Základní škola Edisona

Bítovská 1122/5, Praha 4

Zobrazit na mapě