Koncepce ZŠ Edisona

SPECIFIKACE VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE 

Unikátnost přístupu ke vzdělávání v Edisoně spočívá v tom, že v souladu se soudobými poznatky o vzdělávání (konektivismus, humanistická teorie vzdělávání, konstruktivismus) nezůstáváme vymezeni pouze jedním pedagogickým rámcem, ale vytváříme synergický efekt kombinací různých vzdělávacích přístupů.

K těmto v praxi ověřených a vyzkoušených přístupů řadíme:

 • konstruktivistická didaktika,
 • učení zprostředkované zkušeností - Feuersteinova metoda,
 • badatelsky orientovaná výuka a přírodní pedagogika spojená s učením venku,
 • připravené prostředí s podnětným smyslovým materiálem (montessori a podobné),
 • Hejného matematika,
 • projektová výuka a "velké otázky": otevřené otázky, které inspirují žáky k přemýšlení a které jsou zároveň pro žáky dostatečně složité nebo cíleně široce pojaté, aby cesta k nalezení odpovědi nebyla příliš jednoduchá,
 • technika mindfulness,
 • podpora přirozené autonomie žáků s postupným přebíráním odpovědnosti za svůj vzdělávací proces (formativní přístup),
 • vlastní učební plán a individuální přístup pro žáky mimořádně nadané a pro žáky s SVP.

Posláním Edisony je poskytovat základní vzdělání cestou přirozeného a vědomého učení. U dětí se zaměřujeme především na rozvíjení schopnosti sebepoznání, objevování a posilování svých talentů a silných stránek. Náš nosný předmět tvoří vlastní koncept EDIKA, který se přímo zaměřuje na podporu a rozvoj sebevyjádření, sebeuvědomění, poznávání světa a sebe sama, rozvíjení tvořivosti a komunikace na všech úrovních. EDIKA umožňuje vyjasňování, postupné strukturování "zevnitř" a konstruování vlastních konceptů, které jsou pak konfrontovány se zkušeností a koncepty druhých. Skrze EDIKU dochází k rozvoji vnitřních tendencí a směřování, probouzí se odvaha k experimentování, zkoušení, hledání a také nalézání, především toho vlastního, nikoliv pouze pasivně převzatého.

Vedeme žáky k rozvíjení pozitivního vztahu k sobě a vytváříme takové prostředí, kde se mohou autenticky vyjádřit, včetně projevení emocí. Učíme je uplatňovat svá práva a zároveň přijmout odpovědnost za své jednání a rozhodnutí. Vytváříme příležitosti, aby mohli zažívat úspěch a radost. Chybu vnímáme jako přirozenou součást poznávání světa a jako východisko pro další zkušenost. Velký prostor dostávají otázky o světě, vlastním prožívání štěstí, osobní vizi, místu jednotlivce ve skupině, společnosti. S tím souvisí i zvědomování žákova vztahu k okolnímu prostředí a environmentálním otázkám.

Nezbytným předpokladem fungování takto nastavené koncepce je soustavná péče o bezpečné klima školy a kulturu založenou na důvěře a respektu. Proto v Edisoně stavíme na následujících principech:

Bezpečí chápeme ve smyslu vytvoření vztahů založených na respektu, důvěře a otevřené komunikaci. Práce s emocemi a rozvoj sociálních dovedností tvoří důležitou součást výuky. Učíme se otevřeně a ohleduplně vymezovat hranice, vyjadřovat své potřeby a naslouchat druhým. V bezpečném prostředí není místo pro přetvářku, strach ani výsměch.

Inspirativní prostředí a podpora autonomie učení. Prostředí je připraveno jednak hmotně: funkčním vybavením interiéru a uzpůsobením prostoru pro výuku do zón na individuální práci, práci v různě velkých skupinách i specializovanou práci - laboratoř, umělecká dílna, hudební ateliér; jednak lidsky: střídáním různých metod výuky, mezipředmětovými vtahy, vytvářením zprostředkované zkušenosti, respektováním individuality každého žáka a jeho vlastního tempa. Autonomii učení doprovází poznávání a podpora vnitřní motivace žáků k učení. Ukazujeme jim svět v souvislostech a v situacích reálného života.

Spolubytí a spolupráce. Děti spoluutvářejí prostředí školy, učí se pracovat v týmu a společně řešit náročné situace. Schopnost činit rozhodnutí v rámci skupiny je součástí vzdělávacího procesu a je třeba ji trénovat a postupně rozvíjet.

Hra. Umět si hrát považujeme za důležitou schopnost po celý život. Hra vnáší do činností lehkost a radost, vede k rozvoji tvořivosti.

Opravdový učitel je správným průvodcem žáka na jeho cestě za vzděláním. Naši průvodci jsou pedagogové, kteří na sobě neustále pracují a rozvíjí se. Podporujeme individualitu a zároveň usilujeme o sdílení inspirace v rámci týmu. Proto věnujeme dostatek času společnému rozvoji a tzv. měkkým dovednostem: nenásilné komunikaci, práci v konfliktu a se stresem atd.

Zapojení rodičů. Partnerský přístup při spolupráci s rodiči vnímáme jako nezbytný předpoklad dobře fungující výchovy dětí.

Základem dobré spolupráce je uvědomění si společného cíle - rodiče chtějí, aby jejich dítě bylo v životě spokojené, a my si to přejeme rovněž. Dítě, učitel a rodič tvoří jeden tým. Společná otevřená komunikace je prostředkem, kterým jsme schopni společného cíle dosáhnout.

Formy spolupráce s rodiči:

 • Edisona café - rodičovské kavárny, děti obsluhují, kasírují, učí se organizovat si práci, rodiče zažívají novou zkušenost a vidí své děti v různých rolích, přátelská atmosféra podporuje neformální komunikaci a výměnu informací;
 • Tripartity - rodičovské schůzky ve složení rodič /žák /průvodce;
 • Dílny pro žáky i dospělé (vánoční a velikonoční dílny a jiné);
 • Slavnostní zahájení školního roku a jeho ukončení - organizování slavností;
 • Dny otevřených dveří;
 • Pořádání vzdělávacích kurzů pro dospělé,
 • Dobrovolnická činnost dle potřeb Edisony, např. montování nábytku společně s dětmi, či společné vaření;
 • Odpolední kroužky, návštěva na pracovišti rodičů;
 • Společné výlety.

Vzájemné předávání informací s rodiči probíhá prostřednictvím aplikace EDOOKIT, během setkání s rodiči v tzv. rodičovských kavárnách, při neformálních setkáních atd. O průběhu vzdělávání žáků jsou rodiče informováni průběžně, formou hromadných schůzek (minimálně 2x ročně) a schůzek ve složení rodič+žák+průvodce, tzv. tripartit (minimálně 2x ročně 1Q a 3Q) nebo formou konzultací s jednotlivými vyučujícími. Rodiče se také po dohodě s hlavním průvodcem mohou účastnit výuky při dodržování nastavených pravidel tříd a s respektem k probíhajícím činnostem, tj. vstup rodiče je vstupem pozorovatele.