Barevné sítě poznání

Rozvoj informačního myšlení a digitální gramotnosti rozpuštěním tradičních školních předmětů do interdisciplinárního obrazu světa, který se realizuje jako inovativní výuka na druhém stupni alternativních škol a jako sebeřízené vzdělávání dětí, které mají chuť objevovat hlubiny lidského poznání vlastní cestou a svým rytmem.

Text převzat z webu autora a našeho průvodce Jana Kršňáka: https://digideti.cz/barevne-site-poznani/

Barevné sítě poznání umožňují:

individuální přístup k učení

Radost z poznávání a jeho sdílení

interdisciplinární projektovou výuku

inovativní vzdělávání žáků i jejich průvodců

kontextualizaci faktů a znalostí i s jejich praktickým využitím

zapojení digitálních technologií do výuky tradičních předmětů

BSP jsou živou učebnicí, kterou si každý píše sám.

Každý člověk poznává život svým způsobem. Barevné sítě poznání (BSP) umožňují objevovat svět v jeho komplexnosti a souvislostech. Nabízí nástroje usnadňující cestu za poznáním, rozvíjí kreativu, imaginaci a samostatnost a vytváří prostředí, v němž může každý objevovat rozmanité příběhy světa a zároveň rozvíjet vlastní a jedinečný pohled na život.

Obecný cíl projektu:

Vytvořit inovativní formu výuky pro 2. stupeň ZŠ, která by odpovídala potřebám žáků i výzvám blízké budoucnosti. BSP rozvíjejí digitální a informační dovednosti žáků, vedou je k samořízenému učení založenému na jejich zájmech, kreativitě a kritickém myšlení a zároveň nabízejí vyučujícím nový pohled na šíři vzdělávacího obsahu s důrazem na interdisciplinaritu a aplikaci znalostí v životní realitě. BSP jsou určeny především pro inovativní školy a domácí vzdělávání, v nichž forma výuky na 2. stupni není doposud rozvinuta, a proto je zde prostor pro nové vzdělávací postupy.

Cílem projektu je nabídnout žákům i průvodcům prostředky pro rozvíjení samostatného, kritického myšlení, kreativity a schopnosti hledat vlastní cestu napříč stále složitějším a rychleji se měnícím světem. Ve 21. století už není smyslem vzdělávání pasivní přijímání a memorování informací, ale aktivní poznávání souvislostí živě se rozvíjející v současné společnosti a tvorba vlastního pohledu na svět.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:

Pro život ve 21. století, vyznačujícím se digitalizací společnosti a nepřeberným mořem informací a možností, bude schopnost samostatné a sebevědomé práce s informacemi naprosto nezbytnou. Tradiční způsob vzdělávání (učebnice, frontální výuka, memorování, testování) nepodporuje individualitu žáků, ani jejich tvořivost, imaginaci a kritické myšlení, z nichž sebevědomá práce se znalostmi a daty vychází. Neučí je, jak vyhledávat relevantní informace, jak je dávat do souvislostí, ani jak je prezentovat a vztahovat k vlastnímu životu. BSP jsou naproti tomu určené právě k rozvíjení těchto dovedností.

Digitální technologie mění nejen způsoby, jak zacházíme s informacemi, ale i samotnou povahu znalostí, faktů a dat. Součásná podoba vzdělávacích obsahů je zastaralá, často orientovaná na minulost nebo na teoretické a abstraktní znalosti, jež nejsou nijak propojeny s každodenní realitou. Učebnice nedokáží reflektovat nejnovější vědecké objevy často několik desetiletí a očekávané výstupy RVP ZV se nekryjí s potřebami společnosti 21. století. Jednou z nejdůležitějších dovedností součanosti a blízké budoucnosti je schopnost aktivně vytvářet porozumění napříč různorodými informacemi a vědními obory. BSP zdůrazňují potřebu aktivního a vědomého přístupu k informacím a jejich poznávání. Jsou systémem příběhů, obrazů a souvislostí, který je dostatečně pevný a všeobjímající, aby byl užitečným pro učící se i vyučující a zároveň je dostatečně flexibilní a otevřený, aby vyhovoval individuálním potřebám všech zúčastněných v procesu vzdělávání.

Role vyučovaného a vyučujícího se během práce s BSP stírají a navzájem prolínají. Žijeme ve složitém světě, jemuž je stále složitější rozumět, což od vyučujících vyžaduje neustálé studium nových pohledů na svět. Svět se rychle mění a proces učení nikdy nekončí. Učitel, který se stále učí, může žákům předat mnohem více než ten, jenž má pocit, že již všechno umí a zná, neboť jim představuje nejen příběh, který vypráví, ale i samotný proces poznávání. Učení se je hra se světem.

Každé z témat Stroje na nápady (nahoře) je rozvedeno Barevnou sítí poznání (dole).

Stroj na nápady je určen žákům. Umožňuje jim zahlédnout začátek příběhu, který se vydají prozkoumávat. Otáčením kol se v jejich představivosti objevují nové nebo zajímavé souvislosti. Ty se následně vydají prozkoumávat tak, že vytvářejí vlastní, zcela novou, jedinečnou a nepředvídatelnou síť poznání. Je možné, aby tvorba sítí probíhala také kolektivně.

Barevné sítě poznání, které vidíte níže, nejsou učební látkou. Jsou primárně určeny očím průvodců. Není cílem vzdělávání předávat již hotové poznání. Poznání je živý, vznikající, překvapující a otevřený proces. BSP jsou přehlídkou možností - krajinou, lesem, mořem směrů a cest, jimiž je možné se vydat během individualizované výuky. Jsou pomůckou, která průvodcům umožňuje dostát výzvám individuálního přístupu. Zatím jsou to jen obrazy (nacházíme se v počáteční fázi BSP 1.0), ale půjde o interaktivní personalizovatelné materiály sloužící nejen k usnadnění procesu výuky, ale především k vlastnímu interdisciplinárnímu poznávání.

Ukázkové sítě teprve vznikají a nejsou tedy hotové (a nikdy vlastně nebudou). Byla založena FB skupina Barevné sítě poznání, kde můžete jejich vznik připomínkovat.